DOCUMENTOS PDF. NORMATIVA Y SOLICITUDES
21/02/2024 18:52:59
NORMATIVA DE ENTRENAMIENTOS EN VERDUCIDO 2024
16/02/2022 16:13:20
SOLICITUD MOTORA
16/02/2022 16:13:20
SOLICITUDE ULIZACION DE HANGARES
16/02/2022 16:13:20
SOLICITUDES ADESTRAMENTOS
ZONAS DA INSTALACIÓN
zona_a2
 • APARCAMENTO DE CARGA E DESCARGA DAS EMBARCACIONS.
 • ATRILES EXTERIORES.
 • ZONAS VERDES DE HERBA.
 • PANTALANS DE EMBARQUE KAYAKS.
 • VESTIARIOS.
 • ZONA ERGÓMETROS.
 • ZONA AEROBICA.
 • ZONA MUSCULACIÓN.
 • PANTALAN DE MOTORAS.
 • OFICINAS PLANTA UN E CERO.
 • TORRE CONTROL.
 • SALON DE ACTOS.
 • GRADAS PÚBLICO.
 • GALPONS
PLANO DAS ZONAS DE LA INSTALACIÓN
NORMATIVA DAS ZONAS
1.- APARCAMIENTO DE CARGA E DESCARGA DAS EMBARCACIONS
 • Acceso exclusivo para vehículos de clubs, equipos Nacionales, C.G.T.D e comerciais do deporte, con embarcacions ou material deportivo.
 • Non se permite o estacionamento de vehículos tanto en regatas como adestramentos, coa excepción, dos carros das embarcacions, comerciales, cruz roja, protección civil, ambulancia.
 • Non se permite actividades deportivas nesta zona tales como, fútbol, xogos, etc
2.- ATRILES EXTERIORES
 • Utilización so pra embarcacions.
 • Non se permite mover de lugar e subirse neles así como toda maniobra que ocasione o seu deterioro ou poña en perigo as persoas.
 • Permitese o almacenamento prolongado durante un máximo tres días pra entrenamentos e competicions, pero os responsables da instalación non se faran cargo dos seus desperfectos, roubos ou deterioros durante o seu periodo.
3.- ZONA VERDES DE HERBA
 • Zona de ubicación para deportistas, toldos e embarcacions.
 • Non se permite vehículos.
 • Non se permite stands comerciais.
 • Non se permite actividades deportivas nesta zona tales como, fútbol, xogos…..
 • Non se permite o lavado de vehículos.
4.- PANTALANS DE EMBARQUE
 • Utilización so pra embarque e desembarque.
 • Totalmente prohibido usar como zona de baño.
 • Non se permite almacenar embarcaciones.
 • Non se permite utilizar como zona de público en adestramentos e competicions.
 • Solo serán para acceso de deportistas, adestradores e árbitros das competicións, así como persoal autorizado pola FGP.
5.- VESTIARIOS
 • Duchas: Uso exclusivo para deportistas y persoal autorizado pola FGP.
 • Aseos: Podrán ser utilizados tanto por deportistas como público asistente a las competicións os que sexan sinalados ao efecto mediante carteis.
NORMAS XERAIS
 • Non se permite a utilización das maquinas do ximnasio sen utilizar unha toalla para recubrir os respaldos e zoas donde se apoye o corpo.
 • Non se permite entrar mollado, con chanclas ou con roupa non adecuada a práctica deportiva.
 • Durante as series de exercicios que teñan unha recuperación prolongada, se deberá deixar a maquina libre para utilización de outros usuarios
 • Os tempo máximo pra a utilización de maquinas cardiovasculares cando a requiran varios usuarios, será de 20 a 30 minutos.
 • O aforo nesta zona, vira determinado por o numero de exercicios dispoñibles na sala. Toda persona que non este realizando unha práctica deportiva tera que abandonala.
 • Todas as normativas terán que ser aplicadas polos usuarios ou polo contrario podrán ser abrigados a abandoar a sala.
 • Prohibese abrir portas e ventanas sen autorización do encargado.
ZONA ERGÓMETROS
 • Utilización so coa presencia do responsable do club ou equipo durante todo o entrenamento.
 • Deixar no seu estado inicial o material.
 • Solicitar a apertura da sala o encargado da instalación.
ZONA AEROBICA
 • Utilización so coa presencia do responsable do club ou equipo durante todo o adestramento.
 • Deixar no seu estado inicial o material.
 • Solicitar a apertura da sala o encargado da instalación.
ZONA MUSCULACIÓN
 • Utilización so coa presencia do responsable do club ou equipo durante todo o adestramento.
 • Deixar no seu estado inicial o material.
 • Solicitar a apertura da sala o encargado da instalación.
PANTALAN DE MOTORAS
 • Uso exclusivo para a utilización de embarcacions motoras.
 • Prohibido usar como zona de baño.
 • Prohibido almacenar embarcacions.
 • Non se permite utilizar como zona de público en adestramentos e competicions.
 • Con excepción utilizarase nas competicions a decisión do director de regata ou comité de competicion.
OFICINAS PLANTA CERO E PRIMEIRA PLANTA
 • Uso exclusivo da F.G.P. e persoal autorizado pola mesma.
TORRE CONTROL
 • Uso exclusivo da F.G.P e persoal autorizado pola mesma.
SALON DE ACTOS
 • Uso exclusivo da F.G.P ou con excepción, clubs, federacións ou entidades pra celebracions de reunions (previa solicitud e autorización).
 • Deixar no seu estado inicial o material.
GRADAS PÚBLICO
 • Uso para público en competicions e adestramentos.
 • Non se permite toldos, carpas…
 • Non se permite actividades deportivas nesta zona tales como, fútbol, xogos…..
GALPONS
 • Galpons de uso permanente: a) Nº 1 F.G.P. b) Nº 2 Equipos Nacionais, C.G.T.D. e persoal autorizado pola FGP. c) Nº 5 F.G.P.
 • Libres para utilización, previa solicitud, e con normativa os Nº 3, Nº 4, Nº 6.
 • Cada club, previa autorización, poderá utilizar estes galpons de forma libre durante toda as competicions do 2016.
  O seu uso será libre, tanto de material como de deportistas, con un máximo de cinco clubs por galpón.
 • Durante a semana, ou periodos donde non se realicen competicions, se podrán ubicar embarcacions de adestramento baixo petición escrita, e nos horarios de apertura da instalacións, con un máximo de 8 embarcacions (max. 2 embarcacions de 4 tripulantes e máximo 4 de dous tripulantes). No caso de que as solicitudes sexan maiores das prazas a ofertar a asignación das mesmas será porcentualmente tendo en conta o número licenzas de cada clube.
 • Unha vez feita a solicitud se indicará ao club solicitante a ubicación do atril/es e galpón asignado.
 • Cada club terá a obriga de deixar limp,o e no mesmo estado, a ubicación e o espazo asignada.
 • Os clubs non teran dereito de ubicar embarcacions que non sexan da sua entidade.
NORMATIVA MATERIAL
MOTORAS
 • Non se podrá ter na instalación embarcacións motoras que non sexan as propias do recinto.
 • Utilización exclusiva para adestradores de equipos nacionais, C.G.T.D. e clubs (previa autorización) e persoal autorizado pola FGP.
 • E absolutamente imprescindible ter a titulación mínima para o manexo de embarcacions motoras (Titulin).
 • O numero máximo de embarcacions na auga por xornada, será de tres o mesmo tempo.
 • A Federación tamén poderá marcar un horario de utilización das motoras (que se indicará cando se le autorice a mesma).
 • A ubicación das motoras será a misma na que se recolla.
 • So podrán utilizar as motoras todas aquelas persoas que teñan a autorización da FGP, previa solicitud feita e realización do pago correspondente.
 • O aluguer sera de 6 euros por hora, por anticipado e coa solicitud previa correspondente, en concepto de combustible e aceite, de tal modo que o club nunca tera que repoñer o combustible.
 • As peticions das xornadas serán feitas de luns a venres en horarios de oficina.
NORMATIVAS XERAIS DA INSTALACION E MATERIAIS DEPORTIVOS
 • Todas as normas de utilización das zonas e do material teran que ser cumplidas polos usuarios e de non ser así poderase obrigar a abandonar a instalación de forma temporal ou definitiva tanto polos empregados como pola propia federación.
 • Todos os desperfectos ocasionados polos usuarios teran que ser abonados ou reparados polos mesmos.
 • Se recorda que todo o recinto estará vixiado por videocámaras, polo que os desperfectos ou a mala actuación na instalación será grabada e se podrá identificar a persoas infractoras.
 • A falta de respecto ou as desconsideracions cos empleados da instalación serán obxeto de sanción disciplinarias que podrán ocasionar a expulsión do recinto de forma temporal ou de forma definitiva.
 • En toda a instalación so se podrá realizar a práctica de adestramentos ou competicions. Toda a actividade lucrativa terá que ser teran que ser solicitada e autorizada pola Federación Galega de Piragüismo e cumprir coas normas e requisitos legais según a actividade que sexa.
 • En calquer momento os empleados do recinto poderán solicitar os datos dos deportistas que estén realizando a practica deportiva. De esta forma podrán asegurarse de que o deportista que esta no recinto ten autorización para a sua practica. De non ser asi terá que abandonar o recinto.
 • Non se permiten animais na instalación.
 • Todos os deportistas que accedan a instalación teran que estar convientemente mutualizados.
 • No caso de facer algunha actividade non organizada pola FGP, exisirase ter un seguro de R.C para a mencionada actividad e sempre con solicitud e previa autorización previa da FGP.

O incumprimento das normas contidas neste Regulamento poderá ser sancionado nun procedemento disciplinario como incumprimento de ordes e instrucións emanadas dos órganos deportivos compe­tentes ou calquera outra infracción tipificada nos estatutos da FGP.
Será responsable das infraccións o usuario das instalación ou, no caso de persoas non federadas, o clube do que dependan ou que estea ocupando as instalacións.

HORARIOS DE USO INSTALACIÓN
HORARIOS
 • Luns a venres 10:00 a 14:00 e de 17:30 a 21:00
 • Sábados de 10:30 a 14:00 e de 16:00h a 21:00h
 • Domingos de 10:30 a 14:00. ( do 1 de Xaneiro o 1 Outubro). Do 2 octubre ó 31 de Decembro os domingos estará pechada.