OUTRA NORMATIVA APLICABLE
Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc.)
En cumprimento da Lei de Transparencia, a Federación Galega de Piragüismo, fai público neste apartado, diversa información.
ENLACES DE DESCARGA DE DOCUMENTACIÓN
21/12/2021 20:36:47
2016 ACTAS ASAMBLEAS
21/12/2021 20:36:47
2016 ACTAS COMISIÓN DELEGADA
21/12/2021 20:36:47
2016 ACTAS XUNTA DIRECTIVA
21/12/2021 20:36:47
2017 ACTAS ASAMBLEAS
21/12/2021 20:37:11
2017 ACTAS COMISIÓN DELEGADA
21/12/2021 20:37:11
2017 ACTAS XUNTA DIRECTIVA
21/12/2021 20:37:11
2018 ACTAS ASAMBLEAS
21/12/2021 20:37:11
2019 ACTAS COMISIÓN DELEGADA
21/12/2021 20:37:11
2019 ACTAS XUNTA DIRECTIVA
21/12/2021 20:37:11
2020 ACTAS COMISIÓN DELEGADA
21/12/2021 20:36:47
2020 ACTAS XUNTA DIRECTIVA
08/03/2023 17:55:32
2021 ACTAS ASAMBLEA
08/03/2023 17:55:29
2021 ACTAS COMISION DELEGADA
08/03/2023 17:55:30
2021 ACTAS XUNTA DIRECTIVA
08/03/2023 17:56:03
2022 ACTAS ASAMBLEA
08/03/2023 17:56:00
2022 ACTAS COMISION DELEGADA
08/03/2023 17:55:55
2022 ACTAS XUNTA DIRECTIVA
08/03/2023 17:55:56
2022 ACTAS XUNTA XESTORA
01/11/2023 10:43:56
2023 ACTAS XUNTA DIRECTIVA
01/11/2023 10:43:38
2023_ ACTAS COMISIÓN DELEGADA
08/11/2023 21:04:05
2023_1º_ACTA ASAMBLEA ORDINARIA
08/11/2023 21:02:55
2023_ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA